Cael mwy o gymorth ar Gredyd Cynhwysol

By 14th Mai 2019Newyddion

This page is also available in enEnglish

Bydd rhai o’r newidiadau a wnaed gan y llywodraeth i Gredyd Cynhwysol yn gwneud rhai pobl yn well eu byd yn ariannol. O fis Ebrill 2019, gallai aelwydydd penodol sy’n gweithio gael mwy o arian o dan y Credyd Cynhwysol.

Y rheswm am hyn yw oherwydd bod y llywodraeth wedi cynyddu’r lwfans gwaith. Hwn yw’r swm o arian y caiff rhywun ei ennill cyn iddo gael ei gynnwys wrth asesu hawliad Credyd Cynhwysol.

Ar gyfer aelwydydd sydd â phlentyn sy’n gymwys neu pan fo gallu rhywun i weithio yn gyfyngedig, mae’r lwfans enillion misol yn cynyddu ar 1 Ebrill o £198 y mis i £287 y mis – os ydynt yn hawlio costau tai. Os nad yw rhywun yn hawlio costau tai e.e. yn byw gyda rhieni, yna mae swm yr enillion a ddiystyrir yn cynyddu o £409 y mis i £503 y mis.

Yn y bôn, mae hyn yn golygu na fydd y £287 cyntaf mewn mis y mae rhywun yn ei ennill yn effeithio ar faint o Gredyd Cynhwysol y bydd yn ei gael. Bydd unrhyw beth a enillir y tu draw i’r swm hwn yn lleihau’r dyfarniad Credyd Cynhwysol gan 63c am bob £1 a enillir (gelwir hyn y gyfradd tynnu oddi ar y budd-dal).

Mae hyn yn golygu, os yw rhywun yn gweithio yn awr, ac yn cael cymorth gyda’i gostau tai, o fis Ebrill ymlaen, bydd dyfarniad y Credyd Cynhwysol yn cynyddu gan £56.07 y mis.

Os ydych yn dymuno canfod pa un a fyddech chi’n well eich byd ar Gredyd Cynhwysol, gallwch gwblhau holiadur budd-daliadau ar-lein lle byddwch yn rhoi manylion personol amdanoch eich hun www.turn2us.org.uk neu www.entitledto.co.uk .

 

CC Helpu

About CC Helpu

Leave a Reply