CC i Gyplau

By 22nd Awst 2018Newyddion

This page is also available in enEnglish

Heart Icon

CC i Gyplau

Bydd Credyd Cynhwysol (CC) yn dod â llawer o wahanol newidiadau.

Os ydych chi’n credu y byddwch chi’n hawlio CC fel cwpl, dyma rywfaint o wybodaeth am y ffordd orau o wneud hyn.

 

First things first, what do we mean when we say couple?

The Department of Work and Pensions (DWP) say two people are classed as a couple if they live in the same house and are; civil partners, married or living together as though they are married.

Er mwyn gallu hawlio Credyd Cynhwysol (CC) fel cwpl mae’n rhaid i chi a’ch partner:

• Fod yn byw yn yr un cyfeiriad
• Fod yn byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban
• Fod yn 18 neu’n hŷn
• Peidio â bod mewn addysg amser llawn
• Bod o dan oedran pensiwn y wladwriaeth (Gallwch edrych i weld beth yw hwn i chi ar wefan Gov.UK yma)
• Peidio â bod â chynilion gwerth £16,000 neu fwy

Os ydych chi’n credu bod hyn yn eich cynnwys chi a’ch bod yn rhan o gwpl, bydd angen i chi hawlio ar y cyd. I baratoi a bod yn barod i wneud cais am Gredyd Cynhwysol, mae’n rhaid i un person (naill ai chi neu eich partner) lenwi ffurflen hawlio. Mae yna lawer o ffyrdd o wneud hyn; dewiswch pa un bynnag sydd orau i chi, p’un ai ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb yn eich Canolfan Waith* neu eich cyngor lleol.

Ar ôl llenwi ffurflen hawlio a gwneud cais am CC, bydd angen i chi gysylltu â’ch Canolfan Waith leol o fewn saith diwrnod i drefnu apwyntiad gydag anogwr gwaith.

Yna, bydd angen i chi a’ch partner dderbyn ‘Ymrwymiad Hawliwr’. Cofnod yw hwn sy’n esbonio eich cyfrifoldebau er mwyn i chi allu derbyn CC, yn ogystal â’r hyn a fydd yn digwydd os na fyddwch yn eu cyflawni.

UC icon

Y pethau pwysig i chi eu cofio yw:

  • Ni chewch hawlio ar eich pen eich hun os ydych chi’n byw gyda’ch partner; mae’n rhaid i chi hawlio ar y cyd
  • Mae’n bosibl nad oes gan un ohonoch chi hawl i’w dderbyn ond bydd unrhyw enillion a chynilion yn dal i gael eu hystyried pan fyddwch yn llenwi’r ffurflen hawlio ar y cyd
  • Bydd eich holl daliadau Credyd Cynhwysol yn cael eu talu i mewn i gyfrif banc o’ch dewis unwaith y mis. Gallai hwn fod yn gyfrif unigol (naill ai yn eich enw chi neu yn enw eich partner) neu’n gyfrif ar y cyd yr ydych chi’ch dau yn ei rannu

Job Centre Plus logo

Canolfannau gwaith yn RhCT:

Aberdâr – 0843 816 6266Aberpennar – 0845 606 0234Pontypridd – 0345 604 3719Tonypandy – 0345 604 3719Porth – 01443 614125Treorci – 0843 816 6266Merthyr Tudful – 0843 487 1844Caerffili – 0843 816 6266Pont-y-clun - 0843 816 6266
RCTCBC web logo

 Cyswllt Cyngor RhCT

 01443 425002

Yma i helpu…

Os ydych chi’n denant i Trivallis, gallwch gysylltu â Thîm Cyngor ar Arian Trivallis ar 03000 030 888, neu anfon neges e-bost i MAT@trivallis.co.uk, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am sut y bydd Credyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi. Gallwch hefyd gysylltu â llinell gymorth Credyd Cynhwysol ar 0800 328 9344. Mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 8.00am tan 6.00pm. Defnyddiwch y rhif hwn i roi gwybod am unrhyw newidiadau i’ch amgylchiadau a allai effeithio ar eich hawliad.

Trivallis logo on white
CC Helpu

About CC Helpu