This page is also available in enEnglish

Gallwch gael cymorth i dalu eich costau tai os ydych chi’n derbyn Credyd Cynhwysol a gallech chi fod yn gymwys i gael gostyngiad ar eich bil Treth Gyngor yn ogystal â Thaliad Disgresiwn at Gostau Tai

Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Gostyngiadau’r Treth Gyngor yw’r ffordd newydd o’ch cynorthwyo chi i dalu eich bil treth gyngor bob mis. Gan eich bod yn hawlio Credyd Cynhwysol bydd angen i chi wneud cais ar wahân i gael gostyngiad ar eich bil treth gyngor. Eich cyngor lleol sy’n gweithredu’r cynlluniau hyn ac maent yn helpu pobl sy’n ddi-waith neu sydd ar incwm isel ac sy’n cael trafferthion i dalu eu bil misol.

Does dim gwahaniaeth pa un ag ydych chi’n rhentu neu’n berchen ar eich cartref, cewch wneud cais ar yr amod eich bod yn byw yn yr eiddo hwnnw ac mai hwn yw’r unig dŷ sydd gennych.

Mae pob cyngor yn gweithredu ei gynllun ei hun felly mae’r gostyngiad y cewch chi yn dibynnu ar ble yr ydych chi’n byw. Gall hefyd ddibynnu ar eich amgylchiadau personol, incwm eich aelwyd ac a oes plant neu oedolion eraill yn byw gyda chi.

I gael rhagor o wybodaeth am wneud cais am ostyngiad ar y dreth gyngor yn Rhondda Cynon Taf ewch i wefan y cyngor.

Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai

Taliad y cewch ei dderbyn gan eich awdurdod lleol i helpu â’ch costau tai yw’r Taliad Disgresiwn at Gostau Tai (DHP). Dim ond os ydych chi’n hawlio Budd-dal Tai neu elfen costau tai Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd y cewch ei dderbyn.

Mae’r Taliad Disgresiwn at Gostau Tai yn rhoi arian ychwanegol i chi i’ch helpu i dalu am eich cartref. Gallai hwn fod i dalu am gostau untro fel; talu rhent ymlaen llaw, blaendal ar eiddo rhent a chostau symud i’ch helpu chi pan fyddwch chi’n symud i gartref newydd.

Gellir ei dalu i chi hefyd i’ch helpu chi i dalu cost eich rhent os nad oes digon o arian yn eich budd-dal tai ar gyfer y rhent y mae angen i chi ei dalu eich hun.

Ystyrir unrhyw amgylchiadau arbennig a allai fod yn achosi anawsterau ariannol i chi. Gallai’r rhain gynnwys:

  • Os oes rhaid i chi dalu costau cynnal plant
  • Os oes rhaid i chi dalu costau cyfreithiol
  • Os oes gennych chi gostau gwresogi ychwanegol oherwydd eich bod yn treulio llawer o amser gartref oherwydd salwch neu anabledd
  • Os oes gennych chi gostau teithio ychwanegol oherwydd eich bod yn teithio at feddyg neu i ysbyty neu os ydych chi’n gofalu am berthynas neu ffrind
  • Os yw eich costau teithio i’r gwaith wedi cynyddu oherwydd eich bod wedi gorfod symud o ganlyniad i doriadau i’r lwfans tai lleol neu yn sgil cyflwyno’r dreth ystafell wely
  • Os ydych chi’n debygol o fod yn ddigartref os na wneir taliad

Cymorth Cyllidebu Personol

Mae Credyd Cynhwysol yn dod â llawer o newidiadau gan gynnwys; cael eich talu unwaith bob pedair wythnos a thalu eich rhent yn uniongyrchol i’ch landlord. Mae cymorth cyllidebu personol ar gael i’ch helpu chi i ddod i arfer â’r newidiadau hyn mor hawdd â phosibl. Mae ychydig o wahanol bethau y gallwch chi gael cymorth â nhw, sef:

Cyngor ariannol

Gallwch gael cyngor ariannol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Mae wedi ei gynllunio i’ch helpu chi i ddysgu sut i reoli eich arian yn effeithiol bob mis fel eich bod yn gallu talu eich holl filiau ar amser.

https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/categories/universal-credit

(Cyngor unigol i gwsmeriaid Trivallis)

https://www.trivallis.co.uk/universal-credit

Trefniadau talu amgen

Mae nifer o wahanol ddewisiadau ar gael i chi os ydych chi’n cael trafferthion gwirioneddol i reoli eich taliad Credyd Cynhwysol misol. Os ydych chi’n credu y gallech chi a’ch teulu fod mewn perygl o beidio a gallu talu biliau eich aelwyd a chostau byw eraill, gallwch ystyried rhywbeth a elwir yn Drefniant Talu Amgen (APA).

Mae rhai dewisiadau ar gael i bobl sy’n chwilio am gymorth ychwanegol. Gallech chi o bosibl drefnu i elfen tai eich taliad Credyd Cynhwysol fynd yn uniongyrchol i’ch landlord fel nad oes angen i chi boeni am ei dalu’n uniongyrchol. Hefyd, gallech gael eich talu mwy nag unwaith y mis neu gallech rannu’r taliad.

Mae’n bwysig iawn eich bod yn cofio mai dim ond os oes gennych chi ôl-ddyledion rhent a’ch bod wedi cael trafferthion i dalu eich rhent mewn pryd am sawl mis y caiff hwn ei drefnu. Fel arfer, bydd eich landlord a’r Adran Gwaith a Phensiynau yn ystyried hyn os oes mwy na dau fis o rhent yn ddyledus.

UC icon

Cofiwch fod pob penderfyniad yn cael ei wneud ar sail yr achos unigol yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol a chaiff ei wneud gan yr asiant Credyd Cynhwysol a fydd yn asesu a yw o’r farn bod hyn yn addas ai peidio.

Cewch wneud cais am daliad wedi’i reoli yn ystod eich cyfweliad chwilio am waith â’ch anogwr gwaith Credyd Cynhwysol neu drwy ffonio 0800 328 9344.