Credyd Cynhwysol a phensiynwyr

By 11th Ebrill 2019Newyddion

This page is also available in enEnglish

Credyd Cynhwysol a phensiynwyr

Budd-dal oedran gweithio yw Credyd Cynhwysol, ac nid yw’n disodli Credyd Pensiwn. Fodd bynnag, mae rhai newidiadau sy’n cael eu cyflwyno gan y llywodraeth ar 15 Mai 2019 a allai effeithio ar bensiynwyr sy’n rhan o gwpl oedran cymysg.

Mae’r newid yn effeithio ar gyplau pan fo un unigolyn yn iau nag oed ymddeol a’r llall yn hŷn na’r oed ymddeol / Credyd Pensiwn, sef 65 blwydd a 2 fis oed ar hyn o bryd, ond mae’n codi’n raddol i 67 blwydd oed.

Ar hyn o bryd, os ydych chi’n gwpl sydd ag un unigolyn yn 60 oed (o dan yr oedran Credyd Pensiwn), a’r llall yn 70 oed (dros yr oedran Credyd Pensiwn) yna mae gan y cwplau cymysg hyn ddewis o ran beth i’w hawlio. Cânt naill ai hawlio Credyd Cynhwysol, neu Gredyd Pensiwn, sy’n fwy hael; cyhyd â bod y sawl sydd wedi cyrraedd oedran pensiwn yn gwneud yr hawliad.

Gallai’r fantais o wneud hawliad fel cwpl oedran cymysg olygu bod rhai cwplau yn well eu byd gan hyd at £7,000 y flwyddyn ar Gredyd Pensiwn a Budd-dal Tai o’i gymharu â Chredyd Cynhwysol. Y rheswm am hyn yw oherwydd na ddyfernir unrhyw symiau ychwanegol i bensiynwyr o dan Gredyd Cynhwysol.

Os yw’r cwpl yn dal i allu hawlio Budd-dal Tai yn hytrach na Chredyd Cynhwysol, gallai hyn olygu nad effeithir arnynt gan y Cap ar Fudd-dal na’r Dreth Ystafell Wely gan fod pensiynwyr wedi eu heithrio o’r Dreth Ystafell Wely a’r cap ar fudd-daliadau o dan Fudd-dal Tai.

Pethau pwysig i’w cofio

Cyhyd â bod y pensiynwr yn y cwpl wedi gwneud yr hawliad erbyn 15 Mai 2019, cânt aros ar Gredyd Pensiwn neu Fudd-dal Tai am gyhyd â bod yr hawl yn dal i fod ganddynt i wneud hynny.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â gwneud cais am Gredyd Pensiwn, gallwch fynd i www.gov.uk/pension-credit/how-to-claim neu ffonio’r llinell Credyd Pensiwn ar 0800 991234

CC Helpu

About CC Helpu

Leave a Reply