This page is also available in enEnglish

Hyd at 1 Chwefror 2019, nid oedd teuluoedd â thri neu fwy o blant yn cael hawlio Credyd Cynhwysol,  ond erbyn hyn mae’r cyfyngiad hwn wedi ei ddileu a gall hyn fod yn newid mawr i rai pobl.

Os oes gennych deulu mawr ac mae eich amgylchiadau wedi newid yna efallai y bydd yn rhaid ichi wneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol.

Mae rhai newidiadau mawr hefyd i gyfanswm y budd-daliadau y caiff pobl eu hawlio a nifer y plant y maen nhw’n cael hawlio budd-daliadau ar eu cyfer.

Beth yw’r newidiadau newydd?

Ceir rhai cyfyngiadau sy’n golygu os oes gennych chi ddau o blant eisoes ac yna’n cael un arall ar ôl 1 Ebrill 2017, efallai na chewch chi arian ychwanegol ar eu cyfer yn eich taliad Credyd Cynhwysol. Mae hwn yn cael ei alw’n ‘terfyn dau blentyn’.

Y swm ychwanegol ar gyfer pob plentyn ychwanegol yw £231.67 y mis felly i rai pobl mae’n bwysig eu bod yn ymwybodol o hyn. Gallwch barhau i gael Budd-dal Plant ar gyfer unrhyw blentyn ychwanegol ond dim ond £13.70 yr wythnos yw hyn a dyma’r uchafswm y cewch chi i gynnal unrhyw blentyn ychwanegol.

Nid yw hyn yn effeithio ar blant a anwyd cyn 1 Ebrill 2017, felly os oes gennych chi dri neu fwy o blant a anwyd cyn y dyddiad hwn, bydd swm ychwanegol ar gyfer pob plentyn yn cael ei ychwanegu at eich taliad.

I gael rhagor o wybodaeth am y terfyn dau blentyn gan gynnwys sut y gallwch chi gael eich eithrio, ewch i; https://www.gov.uk/guidance/claiming-benefits-for-2-or-more-children.cy

Beth mae hyn yn ei olygu i deuluoedd mwy o faint?

Yn dibynnu ar faint y teulu, gall teulu â mwy o blant gael mwy o fudd-daliadau felly mae’n debygol y bydd y cap budd-dal yn cael mwy o effaith arnyn nhw. Mae’r cap budd-dal yn cyfyngu ar yr incwm drwy fudd-daliadau y gall teulu ei gael i £20,000 y flwyddyn (mae hyn yn £1,666.67 y mis neu £384.62 yr wythnos).

Mae sawl ffordd y gall rhywun gael ei eithrio o gap budd-dal, er enghraifft os ydych yn cael Credyd Cynhwysol oherwydd eich bod yn ofalwr neu ag anabledd neu gyflwr iechyd sy’n eich rhwystro rhag gweithio. Gallech chi gael eich eithrio hefyd os ydych chi, eich partner neu unrhyw un o’ch plant yn cael Lwfans Byw i’r Anabl neu Daliadau Annibyniaeth Personol.

Hefyd, os ydych yn gweithio, ni fydd y cap budd-dal yn effeithio arnoch chi. Er enghraifft, os ydych chi neu’ch partner yn ennill cyfanswm o £542 y mis gyda’ch gilydd, ar ôl treth a chyfraniadau yswiriant gwladol, yna ni fydd y cap yn berthnasol i chi.

Bwriad y Credyd Cynhwysol yw cefnogi pobl i weithio, ac mae pobl yn well eu byd yn ariannol mewn sawl ffordd drwy weithio o dan y Credyd Cynhwysol yn hytrach nag o dan y system fudd-daliadau flaenorol. Mae’r rhain yn cynnwys mwy o gymorth tuag at gostau gofal plant, cyfradd is o dynnu budd-dal yn ôl, a system fwy syml sydd wedi ei chysylltu â’ch enillion fel bod eich taliad Credyd Cynhwysol misol yn cael ei ddiweddaru’n awtomatig pan fydd eich enillion yn cynyddu neu’n gostwng.

Cewch ragor o fanylion am y cap budd-dal drwy fynd i: https://www.gov.uk/cap-ar-fudd-daliadau

CC Helpu

About CC Helpu

Leave a Reply