This page is also available in enEnglish

Mae cyfrifon banc sylfaenol dim ffi yn ffordd wych o wneud yn siŵr eich bod chi’n gallu talu eich landlord bob mis. Dyma’r rhesymau pam:

Beth yw cyfrif banc dim ffi?

Bydd cyfrif banc dim ffi yn caniatáu i chi dderbyn arian a thalu eich biliau heb boeni am orddrafft. Gan fod gorddrafftiau yn caniatáu i chi godi arian, hyd yn oed pan nad oes unrhyw arian yn eich cyfrif, efallai y byddai’n well i chi beidio â chael un i wneud yn siŵr eich bod yn gwybod bob amser faint sydd gennych chi i’w wario.

Gyda chyfrif banc dim ffi, gallwch chi:

  • Dalu eich cyflog, eich budd-daliadau ac incwm arall i mewn
  • Talu arian a sieciau i mewn
  • Codi arian o beiriant arian parod
  • Trefnu taliadau debyd uniongyrchol ac archebion sefydlog
  • Gwirio eich balans banc ar-lein, ger peiriant arian parod, dros y cownter neu dros y ffôn
  • Defnyddio cerdyn debyd i dalu am bethau ar-lein neu mewn siopau

A gaf i agor cyfrif banc dim ffi?

Mae’n rhaid i chi fod yn 16 oed neu’n hŷn i agor cyfrif, ond mae gwerth gwneud yn siŵr o hyn oherwydd bod rhai banciau yn dweud mai 18 oed yw’r ieuengaf y cewch fod.

Nid oes angen i chi basio archwiliad credyd i agor cyfrif dim ffi, a dweud y gwir os ydych chi wedi cael problemau gydag arian yn y gorffennol (gan gynnwys bod yn fethdalwr) gall cyfrif fel hwn eich helpu i wella eich sgôr credyd.

Sut ydw i’n agor cyfrif dim ffi?

Yr unig beth y bydd angen i chi ei wneud yw darparu prawf adnabod a chyfeiriad cyn cael caniatâd i agor cyfrif. Ond beth ydych chi’n gallu ei wneud os nad oes gennych chi basbort, trwydded yrru neu brawf o’ch cyfeiriad? Mae yna bethau eraill y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw:

 

Nid oes gen i basbort na thrwydded yrru

Beth am ddefnyddio eich llythyrau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, llythyrau budd-daliadau a phensiwn y wladwriaeth, llythyrau CThEM, llythyr Canolfan Byd Gwaith neu lythyr gan eich cyngor?

Nid oes gen i brawf o fy nghyfeiriad

Gallech chi ddefnyddio llythyr meddyg teulu, llythyr gan eich landlord cymdeithasol, llythyr gan weinidog crefyddol neu lythyr gan lety gwarchod

Character in front of a bank

CC Helpu

About CC Helpu