This page is also available in enEnglish

Gall fod yn anodd dod o hyn i ddigon o arian i dalu cost eich biliau pob mis.

Pa un a ydych yn byw mewn fflat, tŷ, byngalo neu fflat deulawr, mae gan bob un ohonom ni yr un cyfrifoldeb i dalu am unrhyw ddŵr, trydan neu nwy yr ydym ni’n eu defnyddio pob mis.

Yn ffodus, mae yna ffyrdd o leihau rhai o filiau eich cartref.

Water icon

Dŵr

Mae gan Dŵr Cymru gynllun sy’n helpu i leihau eich taliadau cyfradd dŵr blynyddol hyd at £250 y flwyddyn.

Mae HelpU yn cefnogi aelwydydd ag incwm sy’n is na £15,000 bob blwyddyn (neu lai na £1,250 y mis) i dalu eu bil dŵr.

Dysgwch ragor am y cynllun hwn a pha un a ydych chi’n gymwys ar ei gyfer drwy fynd i wefan HelpU.

Electricity Icon

Trydan

Gallech arbed arian ar eich bil trydan o dan y Cynllun Disgownt Cartref Cynnes.

Os yw eich incwm yn isel, gallech fod yn gymwys i gael disgownt untro (gwerth £140) ar eich bil trydan rhwng mis Medi a mis Mawrth.

Gallai fod yn bosibl i chi gael disgownt ar eich bil nwy yn hytrach, os yw eich cyflenwr yn darparu trydan a nwy i chi. Bydd angen i chi wirio gyda’ch cyflenwr i gael gwybod.

I weld a allwch chi gael y disgownt, siaradwch â’ch cyflenwr trydan. Bydd yn gwirio a ydych chi’n gymwys a gall hefyd esbonio sut i wneud cais.

 

UC icon
Mae’r Disgownt Cartref Cynnes yn daliad untro i’ch helpu chi gyda’ch biliau trydan a nwy. Yn gyffredinol, mae’n ofynnol i unrhyw gyflenwyr ynni, sydd â mwy na 250,000 o gwsmeriaid, gynnig y cynllun. Mae hyn yn cynnwys cwmnïau fel British Gas, EDF Energy, E.ON UK, Npower, a SSE.

Mae’n werth cofio bod gan bob cyflenwr feini prawf cymhwyso ychydig yn wahanol ac mae’n bosibl nad yw eraill yn rhan o’r cynllun felly mae’n werth ffonio i ofyn.

Pan fydd gennych chi gyfrif banc, gallwch drefnu debyd uniongyrchol. Dyma’r ffordd orau o sicrhau bod yr arian yn cyrraedd eich landlord mewn pryd bob mis a bydd hefyd yn eich helpu i gadw llygad ar eich cyllideb.

Mae’n hawdd iawn trefnu debyd uniongyrchol gyda’ch landlord ac mae’n ffordd ddiogel a syml o wneud taliadau rheolaidd o’ch cyfrif banc.

Gellir trefnu debyd uniongyrchol dros y ffôn neu ar-lein ond bydd angen i chi wneud yn siŵr bod yr wybodaeth ganlynol gennych chi:

  • Eich enw a’ch cyfeiriad
  • Enw a chyfeiriad eich banc neu eich cymdeithas adeiladu
  • Rhif eich cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu
  • Cod didoli cangen eich banc neu gymdeithas adeiladu
  • Yr enw(au) ar y cyfrif

Bydd trefnu debyd uniongyrchol yn golygu eich bod yn cytuno, gyda’ch landlord, ar y swm a’r dyddiad y dylid cymryd y taliad ar gyfer eich rhent bob mis. Ar ôl y tro hwn, ni fydd angen i chi boeni amdano gan y caiff ei ddidynnu o’ch cyfrif nes y byddwch yn ei ganslo. Hyd yn oed os bydd angen i’ch landlord newid y swm neu’r dyddiad casglu; bydd yn rhaid iddo ddweud wrthych chi yn gyntaf.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i drefnu Debyd Uniongyrchol gan gynnwys rhestr o gwestiynau cyffredin, ewch i: www.directdebit.co.uk

Here to help…

If you are a social housing tenant and are looking for some help you can find a list of contact information for a number of Housing Associations on our helpline and support page. It’s great if you have any questions about how Universal Credit will affect you and want to know more about the changes it brings.

You can also call the Universal Credit helpline on 0800 328 9344. They’re open Monday to Friday from 8.00am until 6.00pm. Use this number to report any changes to your circumstances that you think might affect your claim.