This page is also available in enEnglish

Pan gaiff Credyd Cynhwysol (CC) ei gyflwyno gallai fod angen i chi aros am o leiaf pum wythnos tan i chi gael eich taliad cyntaf.

Os na fydd gennych chi ddigon o arian ar gyfer y cyfnod hyd nes y cewch eich talu, does dim angen poeni, oherwydd gallwch wneud cais am ragdaliad.

Mae rhagdaliadau yn fenthyciadau bach sy’n eich helpu chi i gynnal eich hun hyd nes y cewch eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf. Maent yn ddi-log felly dim ond yr hyn y byddwch yn ei fenthyg y bydd angen i chi ei ad-dalu.

Nid oes angen ad-dalu’r arian ar unwaith, cewch ad-dalu’r rhagdaliad dros gyfnod o 12 mis ac mae’n hawdd ei wneud. Bydd yn cael ei ad-dalu’n awtomatig drwy eich taliadau Credyd Cynhwysol bob mis felly does dim angen poeni am wneud hyn eich hun. Y cyfan y bydd angen i chi fod yn ymwybodol ohono yw y bydd yn cymryd ychydig o arian oddi ar eich taliad Credyd Cynhwysol bob mis nes y byddwch yn talu’r swm cyfan. O gofio hynny, mae’n bwysig iawn i chi gael benthyg dim ond yr arian sydd ei angen arnoch i helpu i dalu biliau’r aelwyd a chostau byw. Bydd hyn yn lleihau’r swm y bydd yn rhaid i chi ei ad-dalu bob mis. 

Cewch ofyn am y rhagdaliad naill ai pan fyddwch yn aros am eich taliad cyntaf, pan fyddwch yn hawlio eich Credyd Cynhwysol, neu os ydych chi wedi rhoi gwybod am newid yn eich amgylchiadau, er enghraifft, eich bod yn ddi-waith.

Sut i wneud cais am Ragdaliad…

Gallwch wneud cais naill ai drwy ffonio’r llinell gymorth am ddim ar gyfer Credyd Uniongyrchol neu gallwch siarad â’ch anogwr gwaith yn y Ganolfan Waith. Bydd y cynghorwr yn siarad â chi a’ch partner os ydych chi’n hawlio ar y cyd.

Mae hefyd rai pethau syml y bydd angen i chi eu gwneud, sy’n cynnwys:

  • Esbonio pam y mae angen rhagdaliad arnoch chi
  • Cael gwiriad o bwy ydych chi
  • Rhoi eich manylion banc i’r cynghorwr llinell gymorth Credyd Cynhwysol (os cytunir ar y rhagdaliad), er mwyn i chi allu trefnu a derbyn y taliadau

Rhifau cyswllt y gwasanaeth byw:

Rhifau cyswllt y gwasanaeth llawn:

Os byddwch yn dewis siarad â’ch anogwr gwaith am ragdaliad, gallwch wneud hynny pan fyddwch yn cael eich cyfweliad ar gyfer Credyd Cynhwysol yn y Ganolfan Waith. I drefnu cyfweliad bydd angen i chi ffonio eich canolfan waith leol. Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn tynnu eich hawliad yn ôl os na fyddwch yn ffonio o fewn 7 diwrnod.

Byddwch fel arfer yn cael gwybod a allwch chi gael rhagdaliad ar yr un diwrnod.

 

UC icon
Cofiwch na all pawb gael rhagdaliad. Gellid gwrthod rhagdaliad i chi…

  • Os ydych chi’n byw gyda rhieni, perthnasau neu ffrindiau
  • Os oes gennych chi gynilion y gallwch chi eu defnyddio
  • Os oes gennych chi ddigon o arian i fyw arno pan fyddwch yn aros am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf
  • Os oes gennych chi unrhyw daliadau dileu swydd neu enillion terfynol y gallwch chi eu defnyddio