This page is also available in enEnglish

UC Stories

Mel

Mae Mel wedi bod yn mynd i’w Chanolfan Gwaith leol ym Mhorth ers dau fis. Mae hi wedi bod yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ac mae hi’n chwilio am gyflogaeth. Fodd bynnag, cafodd wybod yn ddiweddar ei bod yn feichiog gyda’i phlentyn cyntaf ers tri mis.

Yn sgil y newid hwn yn ei hamgylchiadau, bydd angen i Mel wneud cais o’r newydd a bydd yn cael ei throsglwyddo i Gredyd Cynhwysol sydd wedi disodli’r Credyd Treth Plant.

Yn dilyn y cyfnod aros lleiaf o bum wythnos, bydd Mel yn cael taliadau misol a fydd yn mynd yn syth i’w chyfrif banc i’w helpu gyda’i chostau tai a byw.

Paul

Mae Paul yn 22 oed ac yn byw yng Nghaerdydd. Mae Paul yn ddi-waith ar hyn o bryd, felly mae’n cael budd-dal tai llawn sy’n helpu i dalu’r rhent i’w landlord bob mis.

Mae’r rhan fwyaf o deulu Paul yn byw bellach yn y Cymoedd, ym Maerdy, ac mae’n anodd iddo fynd i ymweld â nhw heb gar a gorsaf drenau leol. Mae wedi gwahanu â’i bartner yn ddiweddar ac wedi penderfynu symud yn ôl i Faerdy i fod yn agosach at ei deulu a’i ffrindiau.

Ystyrir bod symud o Gaerdydd i Rondda Cynon Taf yn newid mewn amgylchiadau i Paul, felly ar ôl symud i Faerdy, caiff ei drosglwyddo i Gredyd Cynhwysol. Mae’n bwysig iawn iddo ddweud wrth ei Ganolfan Gwaith leol ei fod yn symud er mwyn iddynt wneud yn siŵr ei fod yn cael y swm iawn bob mis ar gyfer ei gostau tai a byw.

Max

Mae Max yn 44 oed ac mae wedi bod yn hawlio Lwfans Cyflogaeth a Chymorth oherwydd ei fod wedi bod yn sâl. Mae iechyd Max wedi gwella yn ystod y misoedd diwethaf ac yn dilyn asesiad gallu i weithio yn ddiweddar, dyfarnwyd ei fod yn iach i weithio.

Yn sgil y newid hwn yn ei amgylchiadau, mae Max yn gorfod gwneud cais am fudd-dal di-waith arall erbyn hyn, gan nad yw’n gymwys am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth mwyach a bydd angen iddo ddechrau chwilio am gyflogaeth.

Y mae wedi’i symud i Gredyd Cynhwysol oherwydd iddo hawlio o’r newydd, ond nid oedd yn cael gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith mwyach. Daw ei Fudd-dal Tai i ben hefyd a bydd yr arian, yr oedd ei landlord yn arfer ei gael ar gyfer y rhent wedi’i gynnwys yn yr un taliad misol Credyd Cynhwysol y bydd Max yn ei gael.

Sarah

Mae Sarah yn fam sengl sy’n cael Cymhorthdal Incwm oherwydd bod ganddi ddau blentyn ifanc, Amy sy’n 7 oed a Zac sy’n 4 oed. Telir rhent Sarah drwy Fudd-dal Tai, ac mae hi hefyd yn cael Credyd Treth Plant.

Bydd Zac yn bump oed yn ystod y misoedd nesaf. Gan mai ef yw plentyn ieuengaf Sarah, a’i ben-blwydd yn nesáu, ni fydd Sarah yn gymwys am Gymhorthdal Incwm mwyach, a bydd angen iddi hawlio budd-dal di-waith arall.

Pan fo Sarah yn mynd i’r Ganolfan Gwaith, mae’n cael gwybod nad yw’n cael hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ond ei bod yn hytrach, yn cael ei throsglwyddo i Gredyd Cynhwysol. Mae hyn oherwydd bod Credyd Cynhwysol yn cynnwys budd-daliadau oedran gwaith megis Lwfans Ceisio Gwaith. Bydd Credyd Cynhwysol Sarah hefyd yn disodli’r Credyd Treth Plant a’r Budd-dal Tai yr oedd hi’n eu cael.

Nawr, bydd Sarah yn cael un taliad misol a fydd yn cynnwys yr arian ar gyfer ei rhent, ei chostau byw personol a’r Credydau Treth Plant yr oedd hi’n arfer eu cael ar gyfer ei dau blentyn.

Yma i helpu…

Os ydych chi’n denant tai cymdeithasol a’ch bod chi’n chwilio am rywfaint o gymorth mae rhestr o wybodaeth gyswllt ar gyfer nifer o Gymdeithasau Tai ar ein llinell gymorth a’n tudalen gymorth. Mae’n wych os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am sut y bydd Credyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi a’ch bod eisiau gwybod mwy am y newidiadau y bydd yn eu hachosi.

Gallwch hefyd ffonio llinell gymorth Credyd Cynhwysol ar 0800 328 9344. Mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8.00am a 6.00pm. Defnyddiwch y rhif hwn i roi gwybod am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau a allai effeithio ar eich hawliad.